VEDTEKTER  Tilbake

SKONSENG OG RØSSVOLL BØGDALAG

Vedtekter fra stiftelsen i 2002
med endringer vedtatt av årsmøtet i 2003, 2004, 2007 og 2012.


§ 1. Utvalgets navn
Navnet er Skonseng og Røssvoll Bøgdalag.
Utvalget er en upolitisk forening med vekslende medlemstall og begrenset ansvar.
Geografisk område er: Skonseng – Røssvoll avgrenset av Langfjellkrysset, Sandheia, Jamtlia, Plurheia og Rufsholm.
§ 2. Formål
Utvalgets generelle formål er å fremme samarbeid og utvikling. Utvalget skal være et bindeledd mellom lokalmiljøet og det offentlige i saker som angår bøgda.
§ 3. Medlemskap
Utvalget skal bestå av representanter fra lag og foreninger samt næringsliv og privatpersoner med sterk tilknytning til bøgda.
§ 4. Arbeidsutvalget
Utvalget kan bestå av 8 – 17 medlemmer. Foreningene/organisasjonene velger selv sine representanter. De øvrige velges av årsmøtet for 2 år. Organisasjonene henstilles til å velge representanter som er bosatt i bøgda. Utvalget velger selv et styre bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær. For gyldig vedtak kreves simpelt flertall. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.
§ 5. Virkeperiode
Virkeperioden for laget følger kalenderåret. Årsmøtet behandler nyvalg og eventuelle vedtektsendringer.
§ 6. Bøgdautvalget
Bøgdautvalget arbeider etter disse vedtektene. Det føres møtebok for arbeidsutvalgets forhandlinger. Laget forpliktes ved leder og et medlems underskrifter. Når utvalget finner det nødvendig, kan saker legges fram for allmøtet.
§ 7. Møter
Leder innkaller til møte så ofte han/hun finner det påkrevet. Leder plikter også å innkalle til møte etter henstilling fra minst 3 medlemmer. Utvalget kan invitere enkeltpersoner til å delta på møter med talerett for en bestemt sak eller for hele møtet.
§ 8. Oppløsning
Utvalget kan oppløses ved 2/3 flertall

 

Tilbake